právní vady
Sem vložte podnadpis

Věcná břemena

Věcná břemena se podle nového občanského zákoníku dělí na služebnosti (kdy musíte něco pasivně trpět anebo se něčeho zdržet ve prospěch třetí osoby) a reálná břemena (kdy musíte aktivně něco vykonávat ve prospěch třetí osoby). Často jde například o takzvanou služebnost inženýrské sítě nebo oporu cizí stavby, případně služebnost stezky a cesty a podobně. Zbavit se jich nemůžete a mnohá z nich ani nemusejí nikoho příliš zatěžovat, jen je nutné na ně kupujícího předem upozornit.

Zástavní práva

Zástavního práva si je obvykle prodávající dobře vědom, je spojeno nejčastěji s hypotečním úvěrem, který si vzal na pořízení nemovitosti. Pro tyto účely se doporučuje uzavřít s kupujícím smlouvu o smlouvě budoucí kupní a počkat s převodem vlastnického práva na vypořádání závazku a výmaz zástavy z listu vlastnictví. Nezapomeňte ale všechno předem projednat s bankou, u které hypotéku máte. Ta totiž musí s prodejem a předčasným splacením úvěru vyslovit svůj souhlas.

Předkupní práva

I předkupní právo vám významně naruší prodej nemovitosti. Nejdříve ji budete muset písemně nabídnout předkupníkovi a počkat, až tak zvaně "marně uplyne" doba, kterou má ze zákona na přijetí nabídky. Nový občanský zákoník zrušil předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí (s výjimkou např. nabytí dědictvím do spoluvlastnictví), ale zůstává předkupní právo na základě smlouvy a nově zákoník zavedl taky vzájemné předkupní právo pro situace, kdy majitelem pozemku a stavby není tatáž osoba. Předkupní právo potom platí mezi majitelem pozemku a majitelem stavby, případně oprávněnou osobou z práva stavby.

Exekuce

Máte na krku dluhy, soudy, exekuce vám hrozí nebo už probíhá? Rozhodně doporučuji, abyste prodali nemovitost vždy až po dohodě s exekutory, případně věřiteli, informovanému kupujícímu a za asistence dobrého právníka. Vyhnete se tak komplikacím se zablokováním prodeje nebo s neplatností uzavřené kupní smlouvy. Kupní cenu budete muset zřejmě snížit, ale rozhodně se podaří prodat za víc, než kolik by vytěžili exekutoři, pokud by došlo k nedobrovolné dražbě. Ověřte si na exekutorském úřadě, zda již byla exekuce zahájena, zápis do katastru nemovitostí může nějakou dobu trvat a pouhé podání exekuce nebo předběžného opatření soudu na katastrální úřad může celou transakci zablokovat a zhatit

Je s vámi v bytě ještě někdo další?

Zápis nájemního práva do katastru nemovitostí není povinný. Prodáváte-li byt, který pronajímáte na dobu neurčitou, bylo by velké štěstí, kdyby se našel investor, který ho bude chtít koupit i s nájemníkem. Pravděpodobnější je, že budete muset dospět ke vzájemné dohodě o ukončení nájemní smlouvy a vyklizení bytu a je pochopitelné, pokud kupující bude chtít koupit byt již bez nájemníka.

Ideálně byste měli očistit nemovitost i v tom smyslu, aby zde žádné fyzické osoby neměly trvalé bydliště (vy ani předchozí nájemníci) a žádné právnické osoby své sídlo. Pro kupujícího je těžké toto ověřit a může opět dojít k nepříjemným překvapením.